Huidvisie Eemnes

Algemene voorwaarden

 

 

 

Kwaliteit
Huidvisie Eemnes is opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 099.138.900.88
Daarnaast zijn de huidtherapeuten van Huidvisie Eemnes aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.  

Toestemming verlenen
In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, het zogeheten Schriftelijk Informed Consent. 
Bij patiënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject. Bij het niet verlenen van de behandelingstoestemming zal er niet behandeld worden.

Privacy
De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw medische gegevens worden niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzende arts, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt.

Verhindering
Verhinderingen bij een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Indien u niet tijdig afzegt wordt de gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak behoudt Huidvisie Eemnes het recht om voor een niet nagekomen afspraak 50% van de kosten van de geplande afspraak in rekening te brengen. Dit kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Bij telefonische afmelding via het antwoordapparaat registreert Huidvisie Eemnes het tijdstip van afmelding.

Vergoedingen
De kosten voor huid- en oedeemtherapie worden in de meeste gevallen vanuit het aanvullende verzekeringspakket door uw zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen voor uw huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en per zorgverzekeraar.  
U dient er zelf voor te zorgen dat u hiervan op de hoogte bent. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar. 

Betalingsvoorwaarden
Na behandeling krijgt u van ons een factuur. U kunt deze factuur direct per pinbetaling voldoen of binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer 5114478 tnv Huidvisie Eemnes. U kunt dan zelf de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar indien uw behandeling wordt vergoed. Ongeacht of de factuur door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling van de factuur.  In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen. De huidtherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

Klachten 

In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.